php项目中,我们经常要用到一些过滤标签的正则表达式,建议收藏一下备用:

$str=preg_replace("/\s+/", " ", $str); //过滤多余回车$str=preg_replace("/<[ ]+/si","<",$str); //过滤<__("<"号后面带空格)$str=preg_replace("/<\!–.*?–>/si","",$str); //注释$str=preg_replace("/<(\!.*?)>/si","",$str); //过滤DOCTYPE$str=preg_replace("/<(\/?html.*?)>/si","",$str); //过滤html标签$str=preg_replace("/<(\/?head.*?)>/si","",$str); //过滤head标签$str=preg_replace("/<(\/?meta.*?)>/si","",$str); //过滤meta标签$str=preg_replace("/<(\/?body.*?)>/si","",$str); //过滤body标签$str=preg_replace("/<(\/?link.*?)>/si","",$str); //过滤link标签$str=preg_replace("/<(\/?form.*?)>/si","",$str); //过滤form标签$str=preg_replace("/cookie/si","COOKIE",$str); //过滤COOKIE标签$str=preg_replace("/<(applet.*?)>(.*?)<(\/applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签$str=preg_replace("/<(\/?applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签$str=preg_replace("/<(style.*?)>(.*?)<(\/style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签$str=preg_replace("/<(\/?style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签$str=preg_replace("/<(title.*?)>(.*?)<(\/title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签$str=preg_replace("/<(\/?title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签$str=preg_replace("/<(object.*?)>(.*?)<(\/object.*?)>/si","",$str); //过滤object标签$str=preg_replace("/<(\/?objec.*?)>/si","",$str); //过滤object标签$str=preg_replace("/<(noframes.*?)>(.*?)<(\/noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签$str=preg_replace("/<(\/?noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签$str=preg_replace("/<(i?frame.*?)>(.*?)<(\/i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签$str=preg_replace("/<(\/?i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签$str=preg_replace("/<(script.*?)>(.*?)<(\/script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签$str=preg_replace("/<(\/?script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签$str=preg_replace("/javascript/si","Javascript",$str); //过滤script标签$str=preg_replace("/vbscript/si","Vbscript",$str); //过滤script标签$str=preg_replace("/on([a-z]+)\s*=/si","On\\1=",$str); //过滤script标签$str=preg_replace("/&#/si","&#",$str); //过滤script标签
分类: 资源分享

盗用必究!常年法律顾问: 北京惠诚(东莞)律师事务所 龚京国律师
联系电话

138 2655 9696
0755-23766796

公众号
返回顶部